Sosiaalipalvelusäätiö Rainan säännöt (2012)

 

1. Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Sosiaalipalvelusäätiö Raina ja sen kotipaikka on Naantalin kaupunki.

2. Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on järjestää sosiaalisena palveluna työtä ja työtoimintaa vajaatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi sekä työllistää nuoria, osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä henkilöitä sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa ja myy muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa palveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille sekä voi tällaisen toiminnan puitteissa tehdä yhteistyötä muiden yhteisöjen, yritysten ja kuntien kanssa sekä edelleen kehittää ja olla mukana projektiluonteisissa yhteistyöhankkeissa.

Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä olla erillisissä yhtiöissä ja yrityksissä.

3. Peruspääoma

Säätiön peruspääoma on kaksisataakuusikymmentäseitsemäntuhatta markkaa (44 906,18 euroa) pyöristettynä. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muullakin säätiölain sallimilla tavoilla.

4. Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.

Hallituksen jäsenistä kolme nimittää Naantalin kaupunki ja kolme Raision kaupunki. Valinnassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon perustajayhteisöjen tasapuolinen edustus ja jäseniltä vaadittava työllistämisen, sosiaalipalvelujen ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja hänellä on puheoikeus kokouksessa. Toimitusjohtajan ollessa estynyt, hallituksen kokoukseen osallistuu toimitusjohtajan sijainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5. Hallituksen kokouskutsu

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti, tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

6. Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

7. Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus

2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle

3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä

4) valittava tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä nimetään vastuuhenkilö tarkastamaan (kuluvan vuoden) kirjanpitoa ja hallintoa.

8. Kokouspalkkio

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkio sekä puheenjohtajalle vuosipalkkio. Kokouspalkkion määrittelyssä käytetään soveltuvin osin Naantalin ja Raision kaupungeissa noudatettavaa kokouspalkkiosäännöstöä.

9. Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema pää- tai sivutoiminen toimitusjohtaja.

10. Nimenkirjoitusoikeus

Säätiön nimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edelliseltä vuodelta on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Säätiön tulee kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitukseen on jätettävä tase-erittely. Hallituksen on tarvittaessa annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle toiminnastaan muita valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6 kaikista hallituksen jäsenistä kannattaa. Sääntöjen muutoksille on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntä.

Päätös säätiön lakkauttamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Lakkauttamiseen on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyntä.

13. Varojen jakaminen

Säätiön lopettaessa toimintansa säätiön omaisuus käytetään hallituksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

14. Hallituksen valinta sääntömuutoksen yhteydessä

Edellä 4 -kohdan määräyksistä poiketen ensimmäisen, 1.1.2013 aloittavan hallituksen valitsee nykyinen säätiön hallintoneuvosto vuoden 2012 aikana pidettävässä kokouksessaan, kaupunkien esittämistä ehdokkaista.

Nämä säännöt on hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 13.9.2012 ja ne tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne rekisteröinyt.

 

Takaisin Yleistä-sivulle